Herroepings­recht

Herroeping en herroepingsformulier

Consumenten kunnen overeenkomstig de volgende voorwaarden beroep doen op het herroepingsrecht, waarbij de consument een natuurlijk persoon is die een transactie afsluit de overwegend noch voor commerciële doeleinden noch voor zijn zelfstandige beroepsactiviteiten zijn bedoeld:

 A. Herroeping
Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen heeft/hebben ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u (Betten Seifert GmbH, Gutenbergstr. 6, 49479 Ibbenbüren, Duitsland, Tel.: +49 (0)5451 / 9970-180, Fax: +49 (0)5451 / 9970-140, E-Mail: info@pret-a-dormir.de) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van de producten.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht komt te vervallen bij volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Algemene aanwijzingen
1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.
2. Stuur de goederen zover mogelijk niet ongefrankeerd naar ons terug.
3. Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

 

B. Herroepinsformulier

Vul als u de overeenkomst wilt herroepen, dit formulier in en stuur het terug naar ons.

Aan

Betten Seifert GmbH
Gutenbergstr. 6
49479 Ibbenbüren
Duitsland
Fax: +49 (0)5451 / 9970-140
E-Mail: info@pret-a-dormir.de

In het geval van een herroeping kan het product naar het volgende adres in Nederland gestuurd worden:

Rein Nijkamp
Aalsgaardenstraat 20
7582 AD Losser
Nederland

 Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten (*)/de verrichting van de volgende dienst (*), herroep/herroepen (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestelt op (*) ____________ / ontvangen op (*) ________________

_______________________________________________________
Naam consument(en)

_______________________________________________________
Adres consument(en)

_______________________________________________________
Handtekening consument(en) ((alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

_________________________ 
Datum  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is